Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2023 inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 in een Dilbeekse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen meeste scholen volzet zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Dilbeekse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website.

Kinderen uit de voorrangsgroep kunnen aanmelden voor de school waar de broer/zus is ingeschreven of waar een ouder deel uitmaakt van het personeel.

Andere kinderen raden wij aan om zo veel mogelijk scholen op te geven en minimum 5 scholen. Door méér scholen op te geven en een school in de buurt van je domicilieadres toe te voegen aan je keuze vergroot je de kans dat je jouw kind kan inschrijven in een Dilbeekse school.

Plaats 1 = grote voorkeur, plaats 5 = lagere voorkeur

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van jouw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de KIDS-ID of ISI+kaart van jouw kind (bovenaan rechts).

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Jouw kind kan NIET toegewezen worden aan een school die je NIET gekozen hebt.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina aanmelden.dilbeek.be

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

Kinderen van de eigen gemeente krijgen voorrang in iedere periode. Dit is echter nog geen garantie op een plaats aangezien er een groot capaciteitstekort is. Eerst worden de kinderen van de eigen gemeente geordend, dit op basis van afstand tot de school, nadien de andere kinderen van buiten de gemeente. Indien de capaciteit in een bepaald leerjaar bereikt is kan het dus zijn dat ook kinderen van Dilbeek geen plek vinden.

Naast de afstand houdt het systeem ook rekening met de schoolkeuze. Het systeem probeert u steeds toe te wijzen aan uw eerste schoolkeuze indien er voldoende plaatsen zijn in die school.

 

Plaatsen worden toegewezen op basis van  afstand domicilie van het kind tot de school en voorkeur. Kinderen van de eigen gemeente hebben daarbij voorrang op kinderen van buiten de gemeente. Hoe gaat dit precies in zijn werk?  

  • Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

  • Eerst worden de kinderen van de eigen gemeente geordend volgens afstand tot de school. Nadien volgen de kinderen van buiten de gemeente die ook op afstand worden geordend.
  • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

  • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontvangen. 

Fictief voorbeeld: 

Kind x (woont in Dilbeek) wordt aangemeld voor 1. Sint Alena (2 km) 2. De Vlinder (0.36 km)  3. Jongslag (0.28 km) Kind x wordt toegewezen aan De Vlinder en komt op de wachtlijst van Sint Alena. Hij valt weg uit de lijst van Jongslag omdat dat lagere keuze is.

Kind y (woont niet in Dilbeek)wordt aangemeld voor 1. De Vlinder (1 km) 2. Sint Alena (0.5 km) 3. Klavertje 4 (2,3 km) 4. Savio (0.8 km) Kind y krijgt geen ticket voor inschrijving en komt op de wachtlijst van alle opgegeven scholen. De ouders moeten niets doen en wachten af tot een school hen opbelt als er een plaats vrij komt.

Kind z (woont in Dilbeek) wordt aangemeld voor 1. De Vlinder (3 km) 2. Sint Alena (1.5 km) 3.Klavertje 4 (1.8 km) Kind Z wordt toegewezen aan zijn laatste schoolkeuze, Klavertje 4  en staat op de wachtlijst van De Vlinder en Sint Alena. 

Na de inschrijvingen komt er een plaats vrij in Sint Alena. Dan gaat de school de wachtlijst af.  Kind z is het kind van Dilbeek dat het dichtst bij Sint Alena woont en mag dus inschrijven ook al is dit zijn tweede schoolkeuze en is het de 1ste schoolkeuze van kind x. Kind x komt nu eerst op de wachtlijst te staan.

Kind y woont op afstand het dichtst bij Sint Alena maar aangezien hij niet in Dilbeek woont komt hij op de lijst na de Dilbeekse kinderen.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van het kind en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. Hierbij wordt steeds het middelpunt van het terrein genomen. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen. 

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden met het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je in het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een aankoopacte, een huurcontract of bouwvergunning met bewijs van bouwbedrijvigheid. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend. Een compromis is ook geen geldig bewijsstuk om een verhuis aan te tonen. Alle bewijzen dienen doorgemaild te worden naar aanmelden@dilbeek.be voor het einde van de aanmeldingsperiode. 

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst bij unanimiteit.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je jouw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@dilbeek.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket. Het is dus aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking of rangschikking op de wachtlijst in een niet-toegewezen school?

Indien je voor een school een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontving, moet je niets doen. Op dit document staat vermeld welke plaats jouw kind inneemt op de wachtlijst van de scholen die je gekozen hebt.

Je ontvangt tevens een “document van niet-gerealiseerde inschrijving” als bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar 2023-2024. Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Voor kinderen geboren in 2021, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 gerespecteerd tot en met 30 juni 2024.

Kinderen geboren in 2020 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2023, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2023-2024.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@dilbeek.be. De beheerder zal jouw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien je nog steeds vindt dat jouw weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.Voor alle info om een klacht in te dienen verwijzen we naar volgende website: Commissie inzake Leerlingenrechten: hoe dien je een klacht in? | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be) 

 

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bevat minstens volgende leden:

  • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging
  • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat
  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

Wat is de taak van de ombudsdienst inschrijvingen?

 De ombudsdienst staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

  • Klachten of vaststellingen over technische fouten of zuivere materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
  • Vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
  • Evaluatie van behandelende klachten en vaststellingen met het oog op bijsturing van de aanmeldingsprocedure

Hoe kan ik een vraag tot erkenning van een uitzonderlijke situatie indienen?

Je kan een vraag voor de erkenning van een uitzonderlijke situatie stellen aan de ombudsdienst inschrijvingen door een mail te sturen naar aanmelden@dilbeek.be. In je mail leg je duidelijk uit waarom je situatie uitzonderlijk is. De ombudsdienst inschrijvingen legt de vraag dan voor aan het schoolbestuur in kwestie.

Indien het schoolbestuur in kwestie een eventuele inschrijving in overcapaciteit haalbaar acht, legt het schoolbestuur die vraag voor aan de Commissie leerlingenrechten. De CLR beslist binnen dertig kalenderdagen over de uitzonderlijke situatie waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen voor die leerling.

Indien de CLR de uitzonderlijke situatie bevestigt, kan de leerling in overcapaciteit worden ingeschreven.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

- jouw ticket voor inschrijving in de school

- de kids-ID of ISI+ kaart van jouw kind

- jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar. Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@dilbeek.be voor het einde van de aanmeldingsperiode.

 

 

Meer informatie over de regelgeving vindt u in de Omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs (BaO/2022/02)